Verklaring inzake gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

Hierna delen wij u mede dat wij persoonsgegevens van u vragen en deze elektronisch opslaan. Uw gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

De verantwoordelijke in de zin van voornoemde verordeningen is:

mylast.company GmbH
Hoofdstraat 60
67307 Göllheim

E-mail: info@followersheaven.de

I.Algemeen

1. Voorwaarden

Om de leesbaarheid en begrijpelijkheid van ons privacybeleid te waarborgen, informeren wij u vooraf over de basisbegrippen die in de GDPR worden gebruikt.

 • Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • Betrokkene

Onder "betrokkene" wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • Verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 • Processor

Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

 • Ontvanger

Ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • Derde

Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

 • Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 • Betalingsdienstaanbieder

Betalingsdienstaanbieders dienen voor de verwerking van betalingen in het kader van contracten die een betrokkene sluit met de voor de verwerking verantwoordelijke.

2. Soort en reikwijdte van de gegevensverzameling

Bij het bezoeken van onze website of het opvragen van een bestand dat op onze website is opgeslagen, worden gegevens verzameld en verwerkt. In principe gebeurt dit alleen als dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en de inhoud en diensten ervan. Bovendien worden persoonsgegevens regelmatig alleen verzameld en gebruikt met de bijbehorende toestemming. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

a. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) a DSGVO als rechtsgrondslag.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, dient Art. 6 par. 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

b. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan.

Gegevens worden opgeslagen indien de wet, een verordening krachtens het recht van de Unie of andere regelgeving daarin voorziet.

Voorts zullen de gegevens worden gewist wanneer een door voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het noodzakelijk is de gegevens te blijven bewaren voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst.

II. Eigen gegevensverzameling via de website

1. Cookies

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op het computersysteem van de bezoeker worden opgeslagen wanneer onze websites worden bezocht. Cookies bevatten een reeks tekens waarmee de browser van de bezoeker kan worden geïdentificeerd wanneer onze website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken technisch noodzakelijke cookies die dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De volgende gegevens worden bijvoorbeeld in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 • Artikelen in de winkelwagen
 • Inloggegevens
 • Taal instellingen

De hieruit verkregen gegevens worden door ons gepseudonimiseerd. Het is derhalve niet mogelijk de gegevens aan een bezoeker toe te wijzen. Bovendien worden deze gegevens niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Daarnaast gebruiken wij cookies die een analyse van het surfgedrag van onze websitebezoekers mogelijk maken (zogenaamde analyse cookies).

De volgende gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen en doorgegeven in de analysecookies:

 • Bekeken pagina's
 • Gebruik van de functies van de website
 • Taal instellingen

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is nog steeds art. 6 lid 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.

c.Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies dienen om het gebruik van websites te vereenvoudigen. Sommige functies van de website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze websites en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod dus voortdurend optimaliseren.

d.Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem verzonden. Daarom hebben gebruikers ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website in hun volle omvang te gebruiken.

2. Contactformulier en e-mail

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij bieden bezoekers van onze website een contactformulier voor snel, elektronisch contact. De in het invoermasker ingevoerde gegevens worden aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van verzending opgeslagen op het tijdstip van verzending.

Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de aanvraag.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

c.Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend met het oog op de afhandeling van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

d.Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Daartoe kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via de op de website geboden contactmogelijkheden. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

3. Commentaar functie

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om opmerkingen in te dienen. De in het invoermasker ingevoerde gegevens worden aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van verzending opgeslagen op het tijdstip van verzending.

De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de aanvraag.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 (1) a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, anders Art. 6 (1) f DSGVO.

c.Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is misbruik van de commentaarfunctie (bijv. door bots) te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

d.Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is ten laatste het geval wanneer de opmerking of de overeenkomstige pagina wordt verwijderd.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Daartoe kan de gebruiker contact opnemen met de controller via de op de website geboden contactmogelijkheden.

4. Nieuwsbrief

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich op onze website te abonneren op onze nieuwsbrief. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de in het invoermasker gevraagde gegevens aan ons doorgegeven.

Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres van de computer van de abonnee
 • Datum en uur van inschrijving

Als onderdeel van het registratieproces wordt toestemming verkregen door middel van een zogenaamde dubbele opt-in procedure.

Indien klanten goederen of diensten bij ons hebben gekocht en hun e-mailadres hebben opgegeven, kan dit vervolgens ook worden gebruikt voor het toezenden van een nieuwsbrief. In dat geval zal via de nieuwsbrief alleen rechtstreekse reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten worden verzonden.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is artikel 7, lid 3, UWG.

c.Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is het bezorgen van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens tijdens het registratieproces dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

d. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daartoe is in elke nieuwsbrief een link opgenomen.

5. Nieuwsbrief bijhouden

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

De nieuwsbrieven die wij versturen bevatten zogenaamde tracking pixels. Trackingpixels zijn miniatuurafbeeldingen die worden ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. De aldus verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Tijdens het registratieproces wordt hiervoor uw toestemming verkregen door middel van een zogenaamde dubbele opt-in procedure.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, anders Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

c.Doel van de gegevensverwerking

Tracking van nieuwsbrieven wordt gebruikt voor statistische evaluatie van het succes of het falen van online-marketingcampagnes. Zo kunnen wij nagaan of en wanneer een e-mail wordt geopend en op welke links in de e-mail wordt geklikt. De tracking van de nieuwsbrief dient ook om de nieuwsbrief te verbeteren en te optimaliseren.

d.Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De toestemming van de betrokken gebruiker kan te allen tijde worden beëindigd door zich af te melden voor de nieuwsbrief. Daartoe is er bijvoorbeeld in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

6. Binnenkomst met order

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Klanten die gebruik willen maken van onze diensten via onze online shop moeten voor elke bestelling hun gegevens opnieuw invoeren. Registratie is niet mogelijk en ook niet nodig.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, worden de in het invoermasker gevraagde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.

De persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Deze derden zullen de aldus overgedragen gegevens uitsluitend gebruiken voor interne doeleinden die aan ons kunnen worden toegerekend. Voor meer details, zie deel III. van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Indien de registratie dient ter uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6, lid 1, onder b), DSGVO.

De gegevens in het kader van de gastbestelling dienen voor de uitvoering van precontractuele maatregelen; de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Voorts is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6, lid 1, onder a), DSGVO indien de gebruiker zijn of haar toestemming heeft gegeven.

c.Doel van de gegevensverwerking

De registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van contracten met gebruikers of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Hetzelfde geldt voor de vermeldingen in het kader van de gastopdracht.

Voorts is de registratie van de gebruiker noodzakelijk voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

d.Duur van de opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces of het gastbestellingsproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na de sluiting van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Gebruikers hebben de mogelijkheid hun registratie op elk moment te annuleren. Gebruikers kunnen de opgeslagen gegevens zelf op elk moment wijzigen of laten wijzigen.

Hoe u de registratie kunt verwijderen, kunt u te weten komen bij de verantwoordelijke persoon.

Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet in de weg staan.

III.Doorgifte van gegevens aan derden voor de uitvoering van een contract

1. Algemeen

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. De door u tijdens het bestelproces ingevoerde gegevens worden doorgegeven aan dienstverlenende partners die wij nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele relatie of aan dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract of door u is goedgekeurd.

Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, gaat het bijvoorbeeld om ontvangers van de volgende categorieën

Verzenddienstverleners, betalingsdienstverleners, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De hierboven beschreven verwerking dient ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

c.Doel van de gegevensverwerking

De toezending dient ter vervulling van onze contractuele verplichtingen.

d.Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract, tenzij er contractuele of wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de aan de verantwoordelijke persoon of de aanbieder gegeven toestemming in te trekken. Herroeping is niet mogelijk met betrekking tot de verwerking van gegevens die absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

1. PayPal (Plus)

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Indien de gebruiker besluit om met "PayPal" of "PayPal Plus" te betalen (aankoop op rekening / kredietkaart / domiciliëring) in het kader van uw bestelprocedure, worden de gegevens van de gebruiker automatisch doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder. Door PayPal als betalingsoptie te kiezen, stemt de gebruiker in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De aanbieder is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. De verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de betaling. Het gaat bijvoorbeeld om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en bestelgegevens. Het privacybeleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full beschikbaar.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Indien het gebruik van de betalingsdienstaanbieder dient ter uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens ook Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

c.Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen, voorkoming van misbruik en controle van de identiteit en kredietwaardigheid.

d.Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de gegeven toestemming op elk moment bij de aanbieder of de verantwoordelijke persoon in te trekken. Het is niet mogelijk gegevens te herroepen die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van betalingen.

2. Onmiddellijk

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Als de gebruiker besluit om met Sofort te betalen als onderdeel van uw bestelproces, worden de gegevens van de gebruiker automatisch doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder. Door Sofort als betaaloptie te kiezen, stemt de gebruiker in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De aanbieder is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. De verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de betaling. Dit zijn bijvoorbeeld voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, PIN- en TAN-code, alsmede bestelgegevens. Meer informatie kunt u verkrijgen op https://www.klarna.com/sofort/.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Indien het gebruik van de betalingsdienstaanbieder dient ter uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens ook Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

c.Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen, voorkoming van misbruik en controle van de identiteit en kredietwaardigheid.

d.Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de gegeven toestemming bij Sofortüberweisung of bij de verantwoordelijke persoon in te trekken. Een herroeping van gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van betalingen is niet mogelijk.

IV.Doorgifte van gegevens aan dienstverleners met het oog op de toezending van nieuwsbrieven

1. CleverReach

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de nieuwsbriefdienst CleverReach voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor e-mailmarketing. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede.

De volgende gegevens worden bijvoorbeeld door de aanbieder opgeslagen en verwerkt.

 • IP-adres
 • Bekeken pagina's en klikgedrag
 • Browsertype en browsertaal
 • Door de gebruiker gebruikte hardware
 • Naam en e-mail adres

Bovendien worden door de aanbieder cookies geplaatst op de eindtoestellen van de gebruikers.

Meer informatie over de opslag van gegevens kunt u verkrijgen onder https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/en ook hier https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/

b.Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

c.Doel van de gegevensverwerking

Door de voornoemde gegevensverwerking verkrijgen wij informatie die ons in staat stelt het gedrag van de gebruikers te analyseren. Dit stelt ons in staat onze nieuwsbrieven te optimaliseren en de weergave ervan te verbeteren.

d.Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering

Gebruikers kunnen hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken bij de voor de verwerking verantwoordelijke of de aanbieder. Daartoe moet de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking of de aanbieder via de daartoe bestemde communicatiekanalen. Deze kan er ook voor zorgen dat de gegevens bij de provider worden gewist.

Bovendien hebben de gebruikers volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website in hun volle omvang te gebruiken.

V.Doorgifte van gegevens ten behoeve van gebruiksanalyse

1. Google Analytics

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics Provider is de Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van analysecookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We breiden de Google Analytics Code uit met de code "gat._anonymizeIp();". Deze code heeft tot gevolg dat het geregistreerde IP-adres door Google wordt ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in verband met het gebruik van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie kunt u verkrijgen op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://policies.google.com/?hl=de.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

c.Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie samenstellen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Door het IP-adres te anonimiseren wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

d.Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

Wij hebben ook aangegeven dat Google de gegevens automatisch zal verwijderen na 26 maanden.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem verzonden. Daarom hebben gebruikers ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door gebruik te maken van de browser add-on op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en het te installeren.

Voor een opt-out bij gebruik van mobiele apparaten moet de volgende link worden gebruikt Google Analytics deactiveren moet vanaf elk mobiel apparaat worden aangeklikt.

 

VI.Gegevensoverdracht voor reclamedoeleinden

1. Google Adwords/Google Ads

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij hebben Google AdWords op onze website geïntegreerd. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het gebruik van Google AdWords maakt het mogelijk reclame te maken voor onze website door op de websites van derde bedrijven en in de resultaten van de zoekmachine van Google advertenties weer te geven die relevant zijn voor onze website en door advertenties van derde partijen op onze website weer te geven. Als een gebruiker op een Google Ad-Words-advertentie klikt, wordt een conversiecookie opgeslagen op de computer van de gebruiker. Conversiecookies dienen niet om de gebruiker te identificeren. Conversiecookies worden gebruikt om na te gaan welke subpagina's op onze website werden opgeroepen en of een verkoop tot stand kwam of werd geannuleerd. De persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan dit doorgeven aan derden.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is art. 6 par. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd.

c.Doel van de gegevensverwerking

Google AdWords maakt het mogelijk internetreclame weer te geven in de resultaten van de zoekmachines van Google en in het advertentienetwerk van Google. Daartoe worden van tevoren trefwoorden gedefinieerd waarmee een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat ophaalt. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verspreid naar voor het onderwerp relevante websites. De verkregen gegevens helpen ons om onze advertenties te optimaliseren.

a.Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

b.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem verzonden. Daarom hebben gebruikers ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

VII.Gegevensoverdracht voor de verbetering van de functionaliteit van de pagina

1. Google lettertypen

a.Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van externe lettertypen, zogenaamde Google Fonts. Provider is de Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Wanneer de website wordt opgeroepen, worden de lettertypebestanden geladen vanaf de server van Google Inc. Deze servers kunnen zich ook in de Verenigde Staten bevinden. Hier wordt bijvoorbeeld doorgegeven welke pagina's de gebruiker heeft opgeroepen, en welk IP-adres het eindapparaat van de gebruiker heeft.

Nadere informatie is te verkrijgen onder https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw= of onder https://policies.google.com/?hl=de.

b.Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

c.Doel van de gegevensverwerking

Wij ontvangen geen informatie of evaluaties van Google Inc. over de gegevens die zij verzamelt en hebben hier geen controle over.

Het gebruik van Google Fonts verbetert en optimaliseert de presentatie en weergave van de website.

d.Duur van de opslag

Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Wij zijn niet op de hoogte van bezwaar- of verwijderingsmogelijkheden.

VIII.Rechten van de betrokkenen

1. Recht op informatie

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken te bevestigen of de persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de voor de verwerking verantwoordelijke:

 • Doeleinden van de verwerking
 • Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de betrokken persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien het niet mogelijk is hierover specifieke informatie te verstrekken, de criteria voor het bepalen van de duur van de opslag
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
 • De betrokkene heeft ook het recht om informatie te vragen over de vraag of hem betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.
 • In het geval van gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:
  • Dit recht van toegang kan worden beperkt voor zover het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

2. Recht op correctie

Betrokkenen hebben jegens de voor de verwerking verantwoordelijke een recht op rectificatie en/of aanvulling wanneer de over hen verwerkte persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit.

In het geval van gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Uw recht op rectificatie kan worden beperkt voor zover dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren, en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

3. Recht op beperking van de verwerking

Betrokkenen kunnen onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens:

 • indien de juistheid van de betrokken persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren
 • de verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens
 • de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
 • indien de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan de gronden van de betrokkene.

Wanneer de verwerking van de betrokken persoonsgegevens is beperkt, mogen die gegevens, afgezien van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Wanneer de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt de betrokkene daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

In het geval van gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Het recht van de betrokkene om de verwerking te beperken kan worden beperkt voor zover dit het onderzoek of de statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

4. Recht op wissen

a.Verplichting tot verwijdering

De betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht dergelijke gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de betrokken persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene heeft de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, ingetrokken overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR;
 • de persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt;
 • het wissen van de betrokken persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is;
 • de betrokken persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de GDPR.

b.Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de betrokken persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de GDPR, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

c.Vrijstellingen

Het recht om gegevens te wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen:
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de DSGVO;
 • voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DSGVO, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of
 • voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims.

5. Recht op informatie

Indien de betrokkene jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking heeft uitgeoefend, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De betrokkene heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking het recht over deze ontvangers te worden ingelicht.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens, die aan de voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Bovendien hebben betrokkenen het recht deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zonder daarbij te worden gehinderd door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO) of artikel 9, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO) of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebben betrokkenen ook het recht hun persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit laat de vrijheden en rechten van andere personen onverlet.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. Recht van bezwaar

Betrokkenen hebben het recht om op grond van hun bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de persoonsgegevens in kwestie niet langer, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkenen, hun rechten en vrijheden of de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien de betrokken persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebben de betrokkenen het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze met dergelijke direct marketing verband houden.

Indien betrokkenen bezwaar maken tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden de hen betreffende persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

Niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG kunnen betrokkenen hun recht van bezwaar uitoefenen met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

In het geval van gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Betrokkenen hebben ook het recht om, op gronden die verband houden met hun bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, van de GDPR.

Het recht van verzet kan worden beperkt voor zover het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

8. Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

Betrokkenen hebben het recht hun verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Betrokkenen hebben het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit waaraan voor hen rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen in soortgelijke aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

 1. noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke
 2. is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden van betrokkenen en hun legitieme belangen; of
 3. wordt uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de punten 1 en 3 genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede de gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene van de voor de verwerking verantwoordelijke, diens recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien zij van mening zijn dat de verwerking van op hen betrekking hebbende persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 GDPR.