Verklaring inzake gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons.

In het volgende willen wij u erop wijzen dat wij om persoonlijke gegevens van u vragen en dat deze elektronisch worden opgeslagen. Uw gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante bepalingen van de nationale gegevensbeschermingswetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verantwoordelijke in de zin van voornoemde regelgeving is:

Lars Denzer Promotions: sociale media en online marketingadvies
Candleheimer Strasse 18
67307 Göllheim
Telefoon:0151 - 28914770

E-mail: info@followersheaven.de

IK.Algemeen

1. Voorwaarden

Om de leesbaarheid en begrijpelijkheid van onze gegevensbeschermingsverklaring te waarborgen, zullen wij u vooraf informeren over de basistermen die in de AVG worden gebruikt.

 • Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke , fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 • getroffen persoon

Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.

 • verwerken

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, Openbaarmaking door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, Om de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarop de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens kan niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • Verantwoordelijke persoon of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn gespecificeerd in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de verantwoordelijke persoon of in de specifieke criteria voor zijn benoeming in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

 • Bewerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek op grond van het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten, worden niet als ontvangers beschouwd.

 • Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of lichaam anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.

 • toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring van de betrokken persoon voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon aangeeft in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens. is.

 • Betalingsdienstaanbieder

Betalingsdienstaanbieders worden gebruikt om betalingen te verwerken in het kader van contracten die een betrokkene sluit met de verantwoordelijke.

2. Type en omvang van gegevensverzameling

Wanneer u onze website bezoekt of wanneer u een bestand ophaalt dat op onze website is opgeslagen, worden gegevens verzameld en verwerkt. Dit gebeurt in principe alleen als dit nodig is voor het aanbieden van een functionele website en haar inhoud en diensten. Bovendien vindt een verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens regelmatig alleen plaats met de juiste toestemming. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

een. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt om de met ons gesloten contracten na te komen, is artikel 6, lid 1, lit. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Als we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonlijke gegevens, artikel 6, lid 1, lit. een AVG als rechtsgrondslag.

Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, artikel 6, lid 1, lit. c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lit. d AVG als rechtsgrondslag.

Als verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te vrijwaren en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan is artikel 6, lid 1, lit. f AVG als rechtsgrondslag voor verwerking.

b. Verwijderen van gegevens en opslagduur

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is.

Een opslag vindt plaats als dit is voorzien door een wet, een EU-verordening of andere regelgeving.

Bovendien vindt verwijdering plaats wanneer een bewaartermijn voorgeschreven door de bovengenoemde normen verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

II. Eigen gegevensverzameling via de website

1. Cookies

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website op het computersysteem van de bezoeker worden opgeslagen. Cookies bevatten een reeks tekens waarmee de browser van de bezoeker kan worden geïdentificeerd wanneer deze onze website opnieuw bezoekt. We gebruiken technisch noodzakelijke cookies, die dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De volgende gegevens worden bijvoorbeeld in de cookies opgeslagen en verzonden:

 • Artikelen in winkelwagen
 • Login gegevens
 • taal instellingen

De gegevens die hieruit worden verkregen, worden door ons gepseudonimiseerd. Het is daarom niet mogelijk om de gegevens aan de bezoeker toe te wijzen. Bovendien worden deze gegevens niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel beslist of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Daarnaast gebruiken we cookies die een analyse van het surfgedrag van onze websitebezoekers mogelijk maken (zogenaamde analysecookies).

In de analysecookies worden bijvoorbeeld de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

 • Paginaweergaven
 • Gebruik van de websitefuncties
 • taal instellingen

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is nog steeds artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van websites te vereenvoudigen. Sommige functies van de website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze websites en hun inhoud te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe de website wordt gebruikt en zodat we ons aanbod continu kunnen optimaliseren.

d.Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit verzonden. Daarom hebben gebruikers ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

2. Contactformulier en e-mail

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij stellen bezoekers van onze website een contactformulier ter beschikking voor snel, elektronisch contact. De gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, worden naar ons verzonden en opgeslagen.

Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van verzending opgeslagen op het moment van verzending.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

Er vindt geen overdracht van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek te verwerken.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Als het doel van het e-mailcontact is om een ​​contract af te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens wordt alleen gebruikt om het contact te verwerken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, is er ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij het verwerken van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

d.Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het respectieve gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is afgelopen als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie eindelijk is opgehelderd.

De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke via de contactmogelijkheden op de website. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

3. Commentaar functie

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om opmerkingen in te dienen. De gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, worden naar ons verzonden en opgeslagen.

Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van verzending opgeslagen op het moment van verzending.

Er vindt geen overdracht van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek te verwerken.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. a AVG, anders Art. 6 Par. 1 lit. f AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens dient om misbruik van de commentaarfunctie (bijvoorbeeld door bots) te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

d.Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is uiterlijk het geval wanneer de opmerking of de bijbehorende pagina wordt verwijderd.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke via de contactmogelijkheden op de website.

4. Nieuwsbrief

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Gebruikers kunnen zich op onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Bij het registreren voor de nieuwsbrief worden de gegevens die van het invoermasker worden gevraagd, naar ons verzonden.

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld wanneer u zich registreert:

 • IP-adres van de computer van de gebruiker
 • Datum en tijd van registratie

Als onderdeel van het registratieproces wordt toestemming verkregen via een zogenaamde dubbele opt-in-procedure.

Als klanten goederen of diensten bij ons hebben afgenomen en hun e-mailadres hebben ingevoerd, kan dit ook worden gebruikt om een ​​nieuwsbrief te versturen. In dat geval wordt alleen directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten via de nieuwsbrief verzonden.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is artikel 7 (3) UWG.

c.Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

d. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betreffende gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een bijbehorende link.

5. Nieuwsbrief bijhouden

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

De nieuwsbrieven die we versturen bevatten zogenaamde trackingpixels. Trackingpixels zijn miniatuurafbeeldingen die zijn ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekbestanden vast te leggen en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Als onderdeel van het registratieproces wordt uw toestemming verkregen via een zogenaamde dubbele opt-in-procedure.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, lit. a AVG, anders Art. 6 Par. 1 lit. f AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

Het volgen van de nieuwsbrief wordt gebruikt voor de statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes. Hierdoor kunnen wij begrijpen of en wanneer een e-mail wordt geopend en op welke links in de e-mail wordt geklikt. Het volgen van de nieuwsbrief dient ook om de nieuwsbrief te verbeteren en te optimaliseren.

d.Duur van opslag

Uw gegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplicht is.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De toestemming van de betreffende gebruiker kan te allen tijde worden ingetrokken door uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor staat bijvoorbeeld in elke nieuwsbrief een bijbehorende link.

6. Voer bij het bestellen

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Klanten die gebruik willen maken van onze diensten via onze online shop, moeten bij elke bestelling hun gegevens opnieuw invoeren. Inschrijven is niet mogelijk en ook niet verplicht.

Bij het plaatsen van een bestelling worden de gevraagde gegevens van het invoermasker naar ons verzonden en opgeslagen.

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden als dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Ze gebruiken de gegevens die op deze manier worden doorgegeven uitsluitend voor interne doeleinden die aan ons kunnen worden toegerekend. Zie deel III voor meer informatie. deze gegevensbeschermingsverklaring.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Als de registratie dient om een ​​contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

De inzendingen in het kader van de gastbestelling dienen om precontractuele maatregelen uit te voeren; De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ook artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

De registratie van de gebruiker is vereist om contracten met gebruikers na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de inzendingen in de context van de gastbestelling.

Bovendien is de registratie van de gebruiker noodzakelijk voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

d.Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

Dit is het geval voor degenen tijdens het registratieproces of het bestelproces van de gast voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Gebruikers kunnen hun registratie op elk moment annuleren. Gebruikers kunnen de opgeslagen gegevens zelf wijzigen of op elk moment laten wijzigen.

Hoe de registratie kan worden verwijderd, kunt u opvragen bij de verantwoordelijke.

Als de gegevens nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen.

III.Gegevensoverdracht aan derden voor de uitvoering van het contract

1. Algemeen

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij het bestellen verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en uw vragen te verwerken. De gegevens die u tijdens het bestelproces invoert, worden doorgegeven aan servicepartners die we nodig hebben om de contractuele relatie te verwerken of serviceproviders die we gebruiken voor de afhandeling van bestellingen, voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van het contract of door u zijn goedgekeurd.

Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, zijn dit bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën:

Verzendserviceproviders, betalingsserviceproviders, serviceproviders voor goederenbeheer, serviceproviders voor orderverwerking, webhosts, IT-serviceproviders en dropshipping-dealers.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De hierboven beschreven verwerking dient om een ​​contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Een andere rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

De verzending dient om onze contractuele verplichtingen na te komen.

d.Duur van opslag

Uw gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract, tenzij er contractuele of wettelijke bewaarplicht is.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming van de verantwoordelijke of de aanbieder in te trekken. Een herroeping met betrekking tot de verwerking van gegevens die absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, is niet mogelijk.

1. PayPal (Plus)

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als de gebruiker besluit om te betalen met "PayPal" of "PayPal Plus" (aankoop op rekening / creditcard / automatische incasso) als onderdeel van het bestelproces, worden de gegevens van de gebruiker automatisch doorgestuurd naar de betalingsdienstaanbieder. Door PayPal als betalingsoptie te kiezen, stemt de gebruiker in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De aanbieder is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen, worden verzonden. Dit zijn bijvoorbeeld voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, gsm-nummer en bestelgegevens. Het privacybeleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full terug te vinden.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Als de betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt om een ​​contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

Als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

De verzending vindt plaats voor betalingsverwerking, ter voorkoming van misbruik en voor identiteits- en kredietcontroles.

d.Duur van opslag

Uw gegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplicht is. Wij hebben geen invloed op de opslag van de gegevens door de aanbieder. U kunt de aanbieder bereiken via bovenstaande contactgegevens.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming van de aanbieder of de verantwoordelijke persoon in te trekken. Het intrekken van gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van betalingen is niet mogelijk.

2. Direct

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als de gebruiker besluit om met Sofort te betalen als onderdeel van het bestelproces, worden de gegevens van de gebruiker automatisch naar de betalingsdienstaanbieder gestuurd. Door Sofort als betalingsoptie te kiezen, stemt de gebruiker in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De aanbieder is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen, worden verzonden. Dit zijn bijvoorbeeld voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, pincode en TAN, evenals bestelgegevens. Meer informatie is beschikbaar op https://www.klarna.com/sofort/.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Als de betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt om een ​​contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

Als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

De verzending vindt plaats voor betalingsverwerking, ter voorkoming van misbruik en voor identiteits- en kredietcontroles.

d.Duur van opslag

Uw gegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplicht is. Wij hebben geen invloed op de opslag van de gegevens door de aanbieder. U kunt de aanbieder bereiken via bovenstaande contactgegevens.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming voor onmiddellijke overdracht of de verantwoordelijke persoon in te trekken. Het intrekken van gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van betalingen is niet mogelijk.

IV.Gegevensoverdracht aan serviceproviders met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief

1. CleverReach

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor het versturen van de nieuwsbrief en voor e-mailmarketing maken wij gebruik van de CleverReach nieuwsbriefservice. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede.

De volgende gegevens worden bijvoorbeeld door de provider opgeslagen en verwerkt.

 • IP adres
 • Paginaweergaven en klikgedrag
 • Browsertype en browsertaal
 • Hardware die door de gebruiker wordt gebruikt
 • Naam en e-mailadres

Bovendien plaatst de provider cookies op de eindapparatuur van de gebruikers.

Meer informatie over de opslag van de gegevens is beschikbaar op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/, net als hier https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

De bovengenoemde gegevensverwerking geeft ons informatie waarmee we het gebruikersgedrag kunnen analyseren. Dit stelt ons in staat om onze nieuwsbrieven te optimaliseren en hun weergave te verbeteren.

d.Duur van opslag

Uw gegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplicht is. Wij hebben geen invloed op de opslag van de gegevens door de aanbieder. U kunt de aanbieder bereiken via bovenstaande contactgegevens.

e.Oppositie- en verwijderingsopties

Gebruikers kunnen hun toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment intrekken bij de verantwoordelijke of de aanbieder. Hiervoor dient de gebruiker contact op te nemen met de verantwoordelijke of de aanbieder via de ter beschikking gestelde communicatiekanalen. Dit kan er ook toe leiden dat de provider de gegevens verwijdert.

Bovendien hebben gebruikers volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

V.Gegevensoverdracht naar voor gebruiksanalyse

1. Google Analytics

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Google Analytics maakt gebruik van analysecookies. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We breiden de Google Analytics-code uit met de code "gat._anonymizeIp ();". Deze code zorgt ervoor dat het geregistreerde IP-adres wordt geopend door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden wanneer u Google Analytics gebruikt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie is beschikbaar op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://policies.google.com/?hl=de.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren. Dit is ook ons ​​legitieme belang bij het verwerken van de gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt voldoende rekening gehouden met de belangen van gebruikers bij het beschermen van hun persoonsgegevens.

d.Duur van opslag

Uw gegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplicht is.

We hebben ook vastgesteld dat Google de gegevens automatisch na 26 maanden verwijdert.

e.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit verzonden. Daarom hebben gebruikers ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browser add-on te gebruiken onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Download en installeer.

Om u af te melden bij het gebruik van mobiele apparaten, moet de volgende link Google Analytics deactiveren worden aangeklikt vanaf elk mobiel apparaat.

 

VI.Gegevensoverdracht voor reclamedoeleinden

1. Google Adwords/ Google Ads

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben Google AdWords geïntegreerd op onze website. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Door het gebruik van Google AdWords kan onze website worden gepromoot door interesse-relevante advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven. Als een gebruiker op een Google Ad-Words-advertentie klikt, wordt er een conversiecookie op de computer van de gebruiker opgeslagen. Conversiecookies worden niet gebruikt om gebruikers te identificeren. Conversiecookies worden gebruikt om bij te houden welke subpagina's op onze website zijn geopend, of er verkopen zijn gegenereerd of geannuleerd. De persoonlijke gegevens worden door Google in de VS opgeslagen. Google kan dit doorgeven aan derden.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

Met Google AdWords kunnen internetadvertenties worden weergegeven in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Hiervoor definiëren we vooraf trefwoorden waarmee een advertentie alleen wordt getoond in de zoekresultaten van Google als de gebruiker een trefwoordrelevant zoekresultaat oproept met de zoekmachine. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden naar onderwerpgerelateerde websites gedistribueerd. De verkregen gegevens helpen ons om onze advertenties te optimaliseren.

een.Duur van opslag

Uw gegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplicht is. Wij hebben geen invloed op de opslag van de gegevens door de aanbieder. U kunt de aanbieder bereiken via bovenstaande contactgegevens.

b.Oppositie en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit verzonden. Daarom hebben gebruikers ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google. Om dit te doen, moet de betrokken persoon vanuit elk van de internetbrowsers die hij gebruikt de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen maken.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google. Om dit te doen, moet de betrokken persoon vanuit elk van de internetbrowsers die hij gebruikt de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen maken.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

VII.Gegevensoverdracht om de paginafunctionaliteit te verbeteren

1. Google-lettertypen

een.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van externe lettertypen, zogenaamde Google Fonts. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Wanneer u de website bezoekt, worden de lettertypebestanden van de server van Google Inc. geladen. Deze servers kunnen ook in de VS staan. Hier wordt bijvoorbeeld verzonden welke pagina's de gebruiker heeft geopend en welk IP-adres het apparaat van de gebruiker heeft.

Meer informatie is beschikbaar op https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw= of onder https://policies.google.com/?hl=de.

b.Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

c.Doel van de gegevensverwerking

We ontvangen geen informatie of evaluaties van Google Inc. over de gegevens die het heeft verzameld en we hebben hier geen controle over.

Het gebruik van Google Fonts verbetert en optimaliseert de presentatie en weergave van de website.

d.Duur van opslag

Wij hebben geen invloed op de opslag van de gegevens door de aanbieder. U kunt de aanbieder bereiken via bovenstaande contactgegevens.

e.Oppositie en verwijderingsmogelijkheid

Er zijn geen mogelijkheden tot bezwaar of verwijdering bij ons bekend.

VIII.Rechten van betrokkenen

1. Recht op informatie

Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, kan de verantwoordelijke om bevestiging vragen of er persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwerkt.

Als dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

 • Verwerkingsdoeleinden
 • Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de relevante persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt
 • Geplande opslagduur van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur
 • Het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
 • Het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld
 • Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
 • De betrokkene heeft ook het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met Artikel 46 AVG om te worden geïnformeerd in verband met de doorgifte.
 • Bij het verwerken van gegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:
  • Dit recht op informatie kan worden beperkt voor zover het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk of ernstig belemmert en de beperking is noodzakelijk voor de vervulling van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

2. Recht op rectificatie

Betrokken personen hebben recht op correctie en / of aanvulling jegens de verantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerkte persoonsgegevens die hen betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

Bij het verwerken van gegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Uw recht op correctie kan worden beperkt voor zover het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk of ernstig belemmerd en de beperking is noodzakelijk voor de vervulling van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunnen betrokkenen verzoeken om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens:

 • als de juistheid van de betreffende persoonsgegevens wordt betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
 • de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken
 • de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • als de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan de redenen van de betrokkene.

Als de verwerking van de relevante persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen met toestemming van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk publiek Verwerkt in het belang van de Unie of een lidstaat.

Is de verwerking beperkt volgens de o.g. Beperkte vereisten, de betrokken persoon wordt geïnformeerd door de verantwoordelijke voordat de beperking wordt opgeheven.

Bij het verwerken van gegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Het recht van de betrokkene om de verwerking te beperken kan worden beperkt voor zover het de uitvoering van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk of ernstig belemmerd en de beperking is noodzakelijk voor de vervulling van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

4. Recht op annulering

een.Verwijderingsplicht

De betrokkene kan de verantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onmiddellijk te verwijderen, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens in kwestie zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene heeft uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. a of artikel 9, lid 2, lit. een AVG is ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking;
 • Volgens 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon dient in volgens. Art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • het verwijderen van de relevante persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen;
 • de betrokken persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

b.Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de relevante persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en conform is. Volgens artikel 17, lid 1 AVG zal hij passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u de betrokkene bent. U heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

c.Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als verwerking noodzakelijk is

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag die is overgedragen aan de verantwoordelijke:
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, lit. h en i, evenals artikel 9, lid 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden vlg. Art. 89 lid 1 AVG, voor zover het recht vermeld onder punt a) de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig aantast, of
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5. Recht om geïnformeerd te worden

Indien de betrokkene het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de betrokken persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij blijkt dit onmogelijk of kost het een onevenredige inspanning. De betrokkene heeft het recht om door de verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Betrokken personen hebben het recht om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die ter beschikking zijn gesteld aan de verantwoordelijke, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebben betrokkenen het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 • de verwerking op toestemming vlg. Art. 6 par. 1 lit. a AVG of artikel 9, lid 2, lit. een AVG of op een contract volgens. Art. 6 par. 1 lit. b AVG is gebaseerd op en
 • de verwerking vindt plaats via geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebben betrokkenen ook het recht om hun persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag de vrijheden en rechten van andere mensen niet aantasten.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Recht op bezwaar

Betrokken personen hebben het recht om, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt de betrokken persoonsgegevens niet langer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkenen, hun rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebben de betrokkenen het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als betrokkenen bezwaar maken tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG - hebben betrokkenen de mogelijkheid om hun recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties worden gebruikt.

Bij het verwerken van gegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Betrokkenen hebben ook het recht om, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met. Art. 89 lid 1 AVG om dit tegen te spreken.

Het recht op bezwaar kan worden beperkt voor zover het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig aantast en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

8. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken

Betrokken personen hebben het recht om hun toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering

Betrokken personen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing - met inbegrip van profilering - die rechtsgevolgen voor hen heeft of op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen voor hen heeft. Dit geldt niet als de beslissing

 1. is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon
 2. is toegestaan ​​op basis van de wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkenen en hun legitieme belangen te vrijwaren, of
 3. vindt plaats met uitdrukkelijke toestemming

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, lit. a of g GDPR is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in de punten 1 en 3, neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht om tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om hun eigen standpunt kenbaar te maken en op Beroep tegen de beslissing gehoord.

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien zij menen dat de verwerking van hun persoonsgegevens plaatsvindt. schendt de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, waaronder de mogelijkheid van een gerechtelijke voorziening volgens artikel 78 AVG.