Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Provider:

 

mylast.company GmbH
Hoofdstraat 60
67307 Göllheim

E-mail: info@followersheaven.de

- hierna te noemen "Followersheaven" -

§ 1 Algemeen / Toepasselijkheid

(1) Followersheaven biedt haar klanten de mogelijkheid om hun instagram accounts zichtbaarder te maken door middel van advertentiepakketten en in het bijzonder om nieuwe fans, views en/of volgers te verkrijgen. Verdere details worden geregeld in de afzonderlijke productbeschrijvingen en in deze voorwaarden.

(2) Alle aanbiedingen en diensten van Followersheaven zijn uitsluitend gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden. Deze maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die Followersheaven sluit met haar contractuele partners (hierna ook te noemen de "Klant") voor de door haar aangeboden diensten. Zij gelden - voor zover de Klant ondernemer is in de zin van § 1 lid 4 zin 2 - ook voor alle toekomstige diensten of aanbiedingen aan de Klant, ook wanneer deze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

(3) Algemene voorwaarden van de Klant of derden zijn niet van toepassing, ook niet wanneer Followersheaven in individuele gevallen geen afzonderlijk bezwaar maakt tegen de toepassing ervan. Zelfs indien Followersheaven verwijst naar een schrijven dat voorwaarden van de Klant of van een derde bevat of daarnaar verwijst, houdt dit geen instemming in met de geldigheid van die voorwaarden.

(4) Consument In de zin van deze Voorwaarden is een consument iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Ondernemer In de zin van deze AV is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Voorschriften en informatie betreffende de sluiting van de overeenkomst

(1) Algemeen

Alle aanbiedingen van Followersheaven zijn slechts een niet-bindende uitnodiging tot het indienen van aanbiedingen door de Klant.

(2) Technische stappen die leiden tot de sluiting van het contract en de sluiting van het contract

a) Online bestelling via onze websites

Om een of meer diensten via de onlineshop te bestellen, moeten de gewenste dienstenpakketten eerst voor bestelling worden gemarkeerd door op de link of de knop "winkelwagentje" te klikken. In het "winkelwagentje" (dat te allen tijde via een link in het winkelaanbod kan worden bereikt) wordt de klant vervolgens door het bestelproces geleid, waarbij elke stap wordt toegelicht en de vereiste informatie wordt gevraagd.

Het bestelproces is voltooid wanneer de klant uiteindelijk op "kopen" klikt.

Dit is het aanbod van de Klant om de overeenkomst te sluiten, dat door Followersheaven binnen twee werkdagen kan worden aanvaard.

De aanvaarding van het aanbod door Followersheaven vindt - na verzending van een opdrachtbevestiging - plaats door middel van een afzonderlijke opdrachtbevestiging of het leveren van de dienst.

Met de aanvaarding door Followersheaven komt het contract tot stand.

Niettegenstaande het voorgaande komt de overeenkomst tot stand voordat de orderbevestiging is verzonden, indien hetzij de orderbevestiging een verzoek tot betaling bevat, hetzij het betalingsproces tijdens of onmiddellijk na de voltooiing van het orderproces wordt geïnitieerd en afgesloten.

b) bestelling per telefoon, e-mail, fax of brief

Indien uitdrukkelijk aangeboden in de online winkel, komt de overeenkomst als volgt tot stand wanneer de klant telefonisch, per e-mail, per fax of per brief een bestelling plaatst:

De klant verklaart mondeling of schriftelijk zijn bindende voornemen om een precies genoemde dienst van het aanbod in de onlineshop af te nemen. Dit vormt het aanbod van de Klant tot het sluiten van de overeenkomst, dat door Followersheaven binnen vijf dagen na ontvangst kan worden aanvaard.

De aanvaarding van het aanbod door Followersheaven vindt plaats door de verzending van de leveringsbevestiging of de levering van de dienst. Hiermee is het dienstverleningscontract beëindigd.

(3) Opslag van en toegang tot de tekst van de overeenkomst

Followersheaven slaat de tekst van het contract op en zendt de Klant de bestelgegevens en de voorwaarden van het contract per e-mail. Op deze wijze biedt Followersheaven de Klant de mogelijkheid om de contractuele bepalingen na het sluiten van het contract op te vragen en in reproduceerbare vorm op te slaan. Toegang tot de bij Followersheaven opgeslagen contractteksten is - met uitzondering van de vrij toegankelijke AV - alleen mogelijk voor geregistreerde klanten via het klantenaccount.

(4) Opsporing en correctie van invoerfouten

Om invoerfouten tijdens het bestelproces te herkennen en te voorkomen, krijgt de Klant vóór het plaatsen van de daadwerkelijke bestelling een overzichtspagina ter controle te zien, met behulp waarvan de Klant alle details van de bestelling kan controleren en de in de invoervelden ingevoerde gegevens zelf of met behulp van de "Terug"-knop van de internetbrowser kan corrigeren.

(5) Beschikbare talen

De contracttaal is Duits.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) De prijzen die op het ogenblik van de bestelling worden aangegeven, zijn van toepassing. Verpakkings- en verzendkosten worden niet in rekening gebracht.

(2) Followersheaven accepteert alle betalingsmogelijkheden zoals aangegeven op de Website. Followersheaven zal de Klant voor de bestelde dienst een factuur uitreiken, die uiterlijk na levering van de bestelde dienst in tekstvorm aan de Klant zal worden toegezonden.

De totale prijs van de bestelling is betaalbaar volgens de gekozen betalingswijze.

(3) Cheques worden pas geacht betaald te zijn nadat zij zijn geïnd.

(4) Jegens ondernemers is Followersheaven slechts gerechtigd tot het verrichten van diensten tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling.

§ 4 Verpakkings- en verzendkosten

Verpakkings- en verzendingskosten worden niet aangerekend voor de levering van diensten.

§ 5 Beschikbaarheid en tijdstip van de dienstverlening

De beschikbaarheid van de bestelde dienst en het tijdstip van de desbetreffende dienstverlening kunt u vinden in de afzonderlijke beschrijvingen van de in de onlineshop aangeboden diensten.

§ 6 Vermelding in de voor het publiek zichtbare (eigen) bijdrage en plaats van uitvoering

(1) Bij de uitvoering van de door de klant bestelde dienst worden de bestelde reclamemaatregelen in elk geval rechtstreeks afgespeeld op de post die de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Daarbij moet de door de klant opgegeven post verplicht zichtbaar zijn voor het publiek.

(2) De plaats van uitvoering voor andere verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is Göllheim, tenzij anders vermeld.

§ 7 Kennisgeving van de gevolgen van het gebruik van de dienst, voortzetting van de volgelingen en aansprakelijkheid

(1) Het gebruik van de door Followersheaven aangeboden diensten voor het profiel van de Klant in een sociaal netwerk, dat specifiek bij het plaatsen van een bestelling dient te worden aangegeven, geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de Klant.

(2) In het bijzonder garandeert Followersheaven niet dat de geleverde diensten in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de netwerkbeheerders of de mededingingsrechtelijke verplichtingen van de Klanten.

(3) Als gevolg van de voorwaarden van de exploitanten van de sociale netwerken, alsmede in de loop van de uitvoering daarvan, kan het voorkomen dat volgers die door Followersheaven in de door de Klant opgegeven post zijn ingevoerd, door de netwerkexploitanten weer worden verwijderd (zgn. "follower drop"), waarop Followersheaven echter geen invloed heeft. De mate van volgeruitval kan in individuele gevallen aanzienlijk zijn.

Indien het verwijderen van likes of volgers door de exploitant van een sociaal netwerk plaatsvindt binnen 30 dagen na de eerste levering van de dienst door Followersheaven, zal Followersheaven het verloren aantal likes of volgers in de post van de Klant weer aanvullen. Indien de Klant aanspraak maakt op het eenmalig aanvullen van volgers, zal dit echter slechts betrekking hebben op de vergoeding voor het verlies van de volgers die door Followersheaven bij de eerste poging zijn ingebracht. Followersheaven is niet verantwoordelijk voor eventuele eerder bestaande volgers die ook kunnen worden verwijderd door de exploitant van het sociale netwerk als gevolg van de volger daling. Verdere aanspraken van de klant op de continuïteit van de door Followersheaven ingevoerde volgers bestaan niet.

(4) De aansprakelijkheid van Followersheaven wordt geregeld door de wettelijke bepalingen en blijft onaangetast door de bovenstaande bepaling.

§ 8 Procedure voor de behandeling van klachten, geschillenbeslechtingsprocedure

De procedure van Followersheaven voor de behandeling van klachten voldoet aan de eisen van professionele toewijding. Indien de Klant een klacht wenst in te dienen, kan hij/zij dit derhalve schriftelijk of mondeling doen via een van de in dit document vermelde communicatiemiddelen en adressen/nummers. Een snelle verwerking is gegarandeerd.

Er wordt op gewezen dat Followersheaven niet verplicht of bereid is deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

§ 9 Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit en derhalve als ondernemer in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

§ 10 Slotbepalingen

(1) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zou zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Dit geldt in het bijzonder voor de reeds gesloten overeenkomst. De ongeldige clausule wordt vervangen door de wettelijke bepaling. Andere bepalingen zijn alleen van toepassing indien in dit geval de naleving van de overeenkomst voor een van de overeenkomstsluitende partijen een onredelijke belasting zou betekenen. Dan is het contract in zijn geheel ongeldig.

(2) Met betrekking tot alle rechtsbetrekkingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, komen de overeenkomstsluitende partijen overeen het recht van de Bondsrepubliek Duitsland toe te passen, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, tenzij de consument daardoor de bescherming zou worden ontnomen die hem wordt gewaarborgd door de dwingende bepalingen van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. In het laatste geval is het recht van toepassing van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

(3) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met de contractuele relatie tussen Followersheaven en de Klant is de statutaire zetel van de Aanbieder indien de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Dwingende wettelijke bepalingen betreffende exclusieve bevoegdheidsplaatsen blijven door deze bepaling onverlet.